VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2016   

 

Ukazovatele merajúce úroveň fiškálnej decentralizácie vo vybraných krajinách Európy

Application of fiscal federalism theory to the constitutional organisation of Czechoslovakia after establishment of federation at different stages of historical context

Obchodování se zlatem a měnová politika

Common Reporting Standard ako nová výzva pre finančné inštitúcie

Ke spolupráci mezinárodních organizací v oblasti ovlivňování finančních trhů a jejich infrastruktur

Emisné operácie komerčných bánk v Slovenskej Republike

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

   

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
 Ročník XIII.        Číslo 108 od začiatku vydávania        Číslo 1 /2016  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                               Vyšlo v máji 2016                    

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Mozilla Firefox
 
 
Redakčná rada : 
Predseda : Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Členovia redakčnej rady :
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca Katedry bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
Doc.Ing.Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne 
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, Bratislava
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava 
 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. tel.+421267291337
e-mail : pilch.ctibor@derivat.sk
 

 
 
 

Najbližšie číslo vyjde v 1.polovici  júla 2016, časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software