VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

  

 

4 / 2015   

 

Dve tváre čínskej akciovej bubliny

Analýza efektívnosti výberu DPH na Slovensku 

Analysis of the Polish stock market indices based on GARCH-in-mean models

Opatrenia ECB na podporu úverovania a likvidity na peňažnom trhu eurozóny počas globálnej krízy

Vykazovanie vybraných derivátových finančných nástrojov podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania

Kruhová ekonomika a investície do efektívneho využitia surovín

Znehodnocovanie finančných nástrojov vo forme úverových pohľadávok

Analýza platební bilance České republiky v letech 2004 až 2013

Application of Technical Analysis Indicators on the Stock Index Nikkei 225

Analytický pohľad na chudobu Slovenska.

Hľadanie optimálneho vzťahu menovej a finančnej stability

Startup ako forma investovania a ich úloha v malej otvorenej ekonomike

The bank levies in Slovakia and in other EU countries

Recenzie

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
 Ročník XII.        Číslo 107 od začiatku vydávania        Číslo 4 /2015  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                               Vyšlo v decembri 2015                    

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Mozilla Firefox
 
 
Redakčná rada : 
Predseda : Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Členovia redakčnej rady :
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca Katedry bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
Doc.Ing.Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne 
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, Bratislava
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava 
 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. tel.+421267291337
e-mail : pilch.ctibor@derivat.sk
 

 
 
 

Najbližšie číslo vyjde v 1.polovici mája 2016, časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software