VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

                                                                              

 

 

1 / 2022     

Vývoj úverov a zadĺženosti domácností na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie

Eko - inovácie ako cesta k ekologickej digitálnej ekonomike

Vplyv finančných trhov na komerčné poisťovne počas pandémie Covid - 19 

Profitability of selected commercial banks in Slovak republic in relation to increasing capital adequacy requirements

Strojové učenie ako srdce umelej inteligencie pre investora

Vliv signifikantních faktorů na ceny bytů ve vybraných regionech ČR

Alternatívne prístupy k hypotéze efektívnych trhov, pozitívna spätná väzba a reflexivita

Vývoj prebytočnej likvidity v Eurozóne v kontexte nekonvenčnej menovej politiky realizovanej v reakcii na pandémiu Covid - 19

Zhluková analýza : Heterogenita krajín EÚ z pohľadu  príjmu a nákladov na život

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
Ročník XIX.      Číslo 128 od začiatku vydávania            Číslo 1/2022  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                                                                          Vyšlo v  apríli 2022                   

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                           
 
 
 
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome
 
 
Redakčná rada : 
Predseda : Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Členovia redakčnej rady :
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF) 
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne
 
 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. tel.+421267291337
e-mail : ctibor.pilch@euba.sk
 

 

 

Ďalšie číslo vyjde v júli 2022. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )   ISSN 1336 - 5711  
             Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava