VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

3 / 2014     

 

Koncentrácia slovenského bankového sektora a výkonnosť bánk

Aplikačné problémy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v malých a stredných podnikoch v SR

Zrod nového paradigmatu finančních trhů

Investičné procesy v kontexte svetových vývojových zmien

Externá nerovnováha v eurozóne - problém nielen deficitov, ale aj prebytkov na bežnom účte

História, súčasnosť a budúcnosť menových únií

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
 Ročník XI.        Číslo 102 od začiatku vydávania        Číslo 2  vedeckého časopisu

 Vychádza 4 krát ročne                               

 
 
BANKOVNÍCTVO
 
PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU  
 
        
 
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE         
 
VEREJNÉ FINANCIE
 
                          English version   
 
 
V ROKU 2014  NAVŠTÍVENÝCH  646 440  STRÁNOK (stav k 20.9.2014)
 
 
Vydáva :      Derivat, s.r.o.
Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava
tel.+21905628491,   fax  +421905244253,  e-mail : financnetrhy@derivat.sk
 
Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Internet Explorer
 
 
Redakčná rada : 
Predseda : Ing. Boris Šturc, CSc., konateľ vydavateľa
Členovia redakčnej rady :
Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca Katedry bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (KBaMF NHF)
Doc.Ing.Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Ctibor Pilch, PhD., KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave,šéfredaktor časopisu
Ing.František Kalouda, CSc.,MBA, Katedra financií  Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne 
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, Bratislava
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava 
 
Redakcia:
Šéfredaktor : Ing.Ctibor Pilch, PhD. tel.+421267291337
e-mail : pilch.ctibor@derivat.sk
 
 

 
 
 

Najbližšie číslo vyjde 15.októbra, časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software