Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

 

 

Ján Seberíni

*1.1.1780 Veličná

 †10.2.1857 Banská Štiavnica
 
Slovenský pedagóg a buditeľ, podporovateľ štúrovcov, TATRÍNA, Slovenských národných novín, superintendent banského dištriktu, bojovník proti maďarizácii.
 
Po skončení  gymnázia študoval v Jene až do roku 1805. Po skončení študií teológie v Prešove a na univerzite v Jene, kde sa venoval aj botanike a mineralógii a kde neskôr v roku 1839 získal čestný doktorát, pôsobil začas ako vychovávateľ v Bratislave. Potom sa stal kňazom v Nitrianskej Strede a v rokoch 1811 - 1819 v Kochanovciach, neskôr v Banskej Štiavnici, kde v roku 1834 prevzal funkciu superintendanta banského dištriktu.

Bol stúpencom tereziánskych a jozefínskych osvieteneckých myšlienok. V roku 1842 založil v Banskej Štiavnici ľudovú škou pre chudobné banícke deti. Presadzoval zvýšenie odbornej úrovne vychovávateľov. Tejto problematike venoval osobité diela v latinčine. Povzbudzoval duchovných k literárnej tvorbe a k ľudovýchovnej činnosti. Zdôrazňoval potrebu vzdelávania kňazov a učiteľov a zvyšovania úrovne škôl.

Z postu cirkevného predstaviteľa sa postavil proti odnárodňovacím tendenciám Karola Zaya. Podporoval slovenské národné požiadavky, žiadosť Ľudovíta Štúra o slovenské noviny. Zúčastnil sa založenia spolku Tatrín. Uverejňoval príspevky v Cirkevných listoch, v Stráži na Sione, v Korouhvi na Sione, v Pešťbudínských vedomostiach. Bol členom Učenej spoločnosti banského okolia a členom mineralogickej a latinskej spoločnosti v Jene
Tu založil aj hudobný ústav pre výchovu organistov. Patril k najvýznamnejším osobnostiam evanjelickej cirkvi
1. polovice 19. storočia. Bol autorom množstva náboženských spisov. V roku 1810 vydal latinskú príručku pre domácich učiteľov a vychovávateľov.
Zaslúžil sa o vydanie Zpěvníka evangelického v roku 1842, do ktorého prispel 11 piesňami. Tlačou vyšlo viacero jeho kázní.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR