December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Ing. Libuša Čurlejová
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislava
 

                                          K problematike kreditných derivátov

 
 
Kreditný derivát je finančný nástroj umožňujúci investorovi zvýšiť alebo znížiť vystavenie sa kreditnému riziku. Emitent cenného papiera, na ktorý sa komtrakt vzťahuje, nie je súčasťou kontraktu. Využitie kreditné derivátov môže byť nasledovné:
  1. vyjadrenie pozitívneho alebo negatívneho názoru na vývoj kreditného rizika
  2. zníženie rizika vyplývajúco z vlastníctva dlhopisov alebo úverov
 

 

Celý článok

 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software