December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Ing. Jana Tkáčová
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
janka.tkacova@gmail.com
 
 
 
Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk
 
 
Základným systémom hodnotenia bonity dlžníka je finančná analýza spojená s kvalitatívnou analýzou vnútorného prostredia klienta, perspektívy odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí, makroekonomických podmienok krajiny a pod. Prvým krokom úverovej analýzy je zistenie účelu, na ktorý spoločnosť potrebuje úver (vzhľadom na predmet činnosti firmy), napr. financovanie zásob, pohľadávok, nákup strojov, zariadení, nehnuteľností a pod. a  posúdenie vhodnosti navrhovanej zábezpeky (kolaterálu). Od toho sa ďalej odvíja proces samotného posúdenia úverovej schopnosti spoločnosti z finančného aj nefinančného hľadiska.
 
Finančná analýza
 
Finančná analýza je vlastne analýza finančných výkazov – analýza súvahy a výkazu ziskov a strát spoločnosti vrátane analýzy cash-flow spoločnosti, rozpočtov a výsledkov spoločnosti s cieľom zistiť trend a volatilitu v činnosti, ktorú spoločnosť realizuje, ako aj ziskovosť, stabilitu príjmov a náklady. Medzi všeobecne používané finančné ukazovatele patria nasledovné ukazovatele zatriedené do skupín:
 
1.             Ukazovatele prevádzkovej výkonnosti:
 
 •         pomer EBITDA[1]/tržby,
 •         pomer čistý zisk / tržby,
 •         pomer čistý zisk / celkové aktíva,
 •         pomer tržby / fixné aktíva a iné,
 
2.             Krytie dlhu:
 
 •         pomer EBITDA/úroky,
 •         porovnanie voľného Cash flow s kapitálovými výdavkami a s kapitálovými výdavkami vrátane dividend a úrokov,
 
3.             Pomer dlhov a kapitálu,
 
4.             Úroveň vlastného imania, pomer vlastného imania a celkových aktív,
 
5.             Ukazovatele likvidity:
 
 •      bežná likvidita,
 •      okamžitá likvidita,
 •      pomer zásob k čistým tržbám,
 •      pomer zásob k čistému prevádzkovému kapitálu,
 •      pomer súčasného dlhu k zásobám a pod.,
 
6.             Pohľadávky:
 
 •       priemerná doba inkasa pohľadávok, 
 •       porovnanie výšky pohľadávok a záväzkov.
 

[1] EBITDA = earnings before taxes, interest, depreciation, amortization = zisk pred zdanením, úrokmi, oprávkami (zníženie hodnoty), odpismi.
 
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software