December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Ing. Ctibor Pilch
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave
 
 
                                                          
                                       Zvláštnosti finančných systémov
                  vo vybraných krajinách Európskej únie.
        
                                                            Dokončenie z minulého čísla
 

Veľká Británia

Bankový sektor v Británii je už tradične veľmi segmentovaný.
Podľa posledných údajov je vlastníkom bankovej licencie viac než 400 inštitúcií, rozčlenených do siedmich sekcií  najčastejšie podľa funkcií. Napriek tomu, že tento počet bol pred zhruba desiatimi rokmi vyšší o cca 20 %, pokles bol spôsobený skôr  fúziami než  ich zánikom. Bol zaznamenaný mierny pokles hlavne buildings societies. Aj počet penzijných fondov mierne poklesol, pričom objem spravovaných aktív, naopak ,stúpol. 
Z hľadiska funkcií je najväčší rozdiel medzi maloobchodnými bankami (retail banks), obchodnými bankami (merchant), ostatnými britskými bankami a ďalšími komerčnými úverovými spoločnosťami(discount houses).
 
Skupina maloobchodných bánk prijíma vklady a poskytuje pôžičky  domácnostiam, súkromným osobám. Rôzne platobné systémy a mechanizmy prevodu peňazí tvoria tiež veľkú časť  bankových operácií tejto kategórie. Ponuka finančných služieb je veľmi široká .
Od predaja a nákupu cudzej meny, cez poistenie až k otváraniu osobných penzijných fondov, investovanie do fondov (trustov),  či služby exekučného charakteru. Maloobchodné banky sa časom začali líšiť  nákupmi realitných kancelárií, spojením s obchodnými bankami a ďalšími inštitúciami, prostredníctvom  ktorých teraz pracujú ako oddelné firmy s inými pravidlami a oddeleným kapitálom.
 
Britské obchodné banky  majú dlhú históriu, počiatky ich aktivít siahajú do obdobia financovania zámorských objavov a následného obchodu.
Škála ich aktivít je široká – od prijímania vkladov a poskytovania pôžičiek po poradenstvo pri alternativných formách financovania, rizikových stratégiách či obchodoch s novými nástrojmi finančného trhu (new securities issues).
Britské banky poskytujú široké spektrum služieb, obvykle však určitým spôsobom limitovaných. Z niektorých sa stali tzv. Finančné domy, ktorých činnosť spočíva hlavne v nákupe a poskytovaní leasingu na vybavenie firiem, poskyovanie pôžičiek pre maloobchod a podobne.
 
Komerčné úverové spoločnosti sú úzko špecializované. Obchodujú s ostatnými bankami, akceptujú prebytkové fondy vo veľmi krátkom termíne a používajú ich na nákup „treasury „ a komerčných účtov. Sú tiež  prvým zdrojom likvidných aktív pre ostatný bankový sektor.
Všetky menované skupiny samozrejme  tiež akceptujú vklady  a poskytujú pôžičky.
Bankový systém vo veľkej Británii je regulovaný centrálnou inštitúciou Bank of England na základe zákona (Banking Act) z roku 1987. Okrem tohoto zákona musí každá inštitúcia, prijímajúca vklady (okrem building societies) žiadať o bankovú licenciu, ktorá pri nedodržaní daných pravidiel môže byť odobraná.
 
Building societies vo svojej podstate predstavujú inštitúcie prijímajúce vklady.
Vďaka konkurencii medzi bankami a stavebnými družstavami sú ich produkty veľmi podobné, ale zákon o stavebných družstvách určuje isté odlišnosti.
Dovoľuje však okrem iného stavebným družstvám vydávať karty šekovej záruky
(checque guarantee cards), čo ich zaraďuje medzi banky a po roku 1987 sa na stavebné družstvá vo veľkej británii hľadí  z peňažného hľadiska ako na banky.
Stavebné družstvá vznikli v osemnástom storočí ako spolky s lokálnou pôsobnosťou, ktorých členovia  pravidelne vkladali peniaze za účelom stavby domov.
Družstvá nemajú podielníkov, ich členovia sú vlastníkmi a kupujú podiely, pričom podiely sú vlastne vklady. S dokončením stavby domov družstva väčšinou zanikli, iba niektoré s programom permanentného stavania domov pretrvala dodnes.
V osemdesiatych rokoch boli stavebné družstvá pod veľkým konkurenčným tlakom zo strany priemyslu i zo strany maloobchodných bánk. Družstvá zaviedli  viaceré   inovácie ako napríklad nové typy vkladov s platením prémiových úrokov, šekové knižky, bankové automaty a iné.
Najväčšie zmeny priniesol nový zákon o stavebných družstvách, ktorý povolil držstvám investovať do komerčných aktív (assets) a povolil poskytovať obmedzené pôžičky.
Družstvá sú schopné poskytovať služby porovnateľné so službami bánk.
Zákon ďalej umožil družstvám stať sa akciovými spoločnosťami s podielnikmi namiesto členského princípu. To znamená, že takáto spoločnosť sa stáva bankou a podlieha bankovej regulácii.
Ako prvé  urobilo tento krok Abbey National Building Society v roku 1989 a neskôr bolo nasledované ďalšími inštitúciami.
 
 
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software