December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Doc. Ing. Eva Horvátová, PhD.
Ing. Petra  Žišková
   
   
Medzinárodné účtovné štandardy
a ich implementácia v bankovníctve
 
 
Vo súčasnosti v podmienkach globalizácie a internacionalizácie sa kladie dôraz na to, aby jednotlivé banky boli finančne stabilné a prosperujúce inštitúcie. Prípadné problémy bankového sektora by  ovplyvnili celú ekonomiku. Na druhej strane, efektívna regulácia si vyžaduje jednotné informácie, ktoré umožňuje vyhodnocovať ich finančnú pozíciu a výkonnosti bánk. Užívatelia tieto dáta potrebujú i v prípade, že bankový sektor je regulovaný a nad jeho činnosťou dohliada regulátor. Z tohto dôvodu musia byť informácie zverejňované v účtovnej závierke a musia byť komplexné, aby vyhovovali potrebám užívateľov. Informácie, ktoré užívatelia účtovnej závierky primárne sledujú sú likvidita (dostupnosť zdrojov ku krytiu výberov vkladov a finančných prísľubov pri ich splatnosti), solventnosť a riziká vzťahujúce sa k aktívam, záväzkom a podsúvahovým položkám. 
Banka je vystavená kreditnému a trhovým rizikám, a preto je potrebné, aby tieto riziká boli zrejmé z prezentovaných účtovných závierok. Banka musí poskytnúť komenár k účtovnej závierke, ktorý by mal objasniť spôsoby, akými vedenie banky riadi a kontroluje tieto riziká.

1.      Prechod na IAS/IFRS

Rozvoj svetovej ekonomiky, súčasne prebiehajúca globalizácia a proces vzájomnej konsolidácie jednotlivých bankových skupín si vyžiadali medzinárodnú harmonizáciu účtovných výkazov a komentárov k finančným výkazom s cieľom   zabezpečiť medzinárodnú porovnateľnosť finančnej situácie účtovných jednotiek a výsledkov ich hospodárenia. Toto  bolo jedným z dôvodov vzniku medzinárodných účtovných štandardov (IAS a IFRS)[1], ktoré postupne aplikujú jednotlivé krajiny sveta pri finančnom vykazovaní.
 
 
 


[1] IAS – International accounting standards, IFRS – International Financial Reporting Standards
 

 
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software