December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Ing. Valér Demjan, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárska fakulta Ekonomickej  univerzity v  Bratislave
demjan@dec.euba.sk
 
 
                                                            
         Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model.
 

R. Rendleman a B. Bartter zaujali sofistikovanejší prístup k oceňovaniu opcií na úrokové miery, ktorý vychádza z konštrukcie tzv. modelu výnosovej krivky, resp. modelu časovej štruktúry úrokových sadzieb. Tento model definuje náhodný proces pre krátkodobú úrokovú mieru r v rizikovo neutrálnom svete (dr = m(r)dt + s(r)dz).

 
Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky)
 
Je mnoho prístupov k modelovaniu pohybov úrokových mier. Rozlišujú sa dva základné typy teórií:
jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase.
Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú štruktúru úrokových mier, resp. výnosovú krivku.
Tieto modely vysvetľujú pravdepodobné chovanie výnosovej krivky v čase.
Umožňujú určiť teoretické hodnoty pre všetky nástroje založené na úrokových mierach, vrátane opcií.
 
Výnosová krivka predstavuje „vzťah medzi výnosmi a časovým obdobím každej skupiny úverového rizika“.[1]

Ide o kombinácie úrovne úrokových sadzieb a doby splatnosti. Výnosová krivka môže mať rôzny tvar, pričom treba poznamenať, že tento tvar nie je definitívny, ale môže sa v priebehu času zmeniť. Rôzne tvary výnosovej krivky sú znázornené na obrázku č. 1.

 

 

 

 

 

Celý článok.

 
 


[1] Chovancová, B., Jankovská, A., Hájniková, J., Majcher, M., Šturc, B.: Finančný trh: Nástroje,
   transakcie, inštitúcie. Bratislava. Eurounion 1999, s. 45
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software