December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


 
                                 Informácia pre čitateľov a autorov
 
 
Odborný mesačník Finačné trhy uverejňuje originálne odborné teoretické, prakticko-aplikačné články a štúdie autorov, ktorí pracujú v oblasti teórie i praxe finančných trhov na Slovensku i v zahraničí.
Rukopis  sa odovzdáva v textovom editore MS Word na diskete, alebo e-mailom na adresu  redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.
Pre text príspevku prosíme dodržať :
  •         typ písma Times New Roman 12
  •         riadkovanie jednoduché
  •         obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť
  •         okraje 2,5 cm
  •         adresa autora (pracovisko, telefón, príp.fax, resp. e-mailovú adresu)
Príspevky nie sú honorované.
Text neprešiel jazykovou ani odbornou úpravou.
Redakcia vyvinie maximálne úsilie aby Finančné trhy boli zaujímavé a aktuálne pre našich čitateľov.
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software