December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Ing. Miroslav Tučník, Ing.Jarmila Urvová,
Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing.Jarmila Urvová,
Stredoeurópsky vzdelávací inštitút                         
                                   
  
 
Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze  pred vstupom do EMU.
 
 

Séria týchto článkov je zameraná na zobrazenie úspešne ukončenej „slovinskej cesty“ do eurozóny a porovnanie  s práve prebiehajúcim prístupovým procesom SR do EMU v oblasti hospodárskej a právnej konvergencie. Zároveň poukazuje na spoločné a odlišné črty z hľadiska komunikačnej stratégie, informovanosti,  vnímania euro pred jeho zavedením do obehu v Slovinsku a očakávaným zavedením na Slovensku. Tieto články vychádzajú z poznatkov, ktoré boli nazhromaždené pri spracovaní publikácie Implementácia eura v nových členských krajinách (Slovinské skúsenosti a ich komparácia so slovenskými očakávaniami)  a zároveň sú výsledkom praktických skúseností a poznatkov získaných počas návštevy zahraničných pracovísk v Slovinsku (Úrad vlády Slovinskej republiky, centrálna Banka Slovinska, veľvyslanectvo SR v Ljubljane) v rámci projektu Euro na polceste, ktorý bol podporený na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2007 Nadáciou Tatra banky.

Úvod

Slovinsko v máji 2006 zaznamenalo významný úspech na poli integrácie. Dostalo pozvánku od EK, aby vstúpilo medzi krajiny používajúce jednotnú európsku menu a stalo sa trinástym členom Eurozóny od 1.1.2007. Zároveň je prvou krajinou z krajín strednej a východnej Európy, ktorá splnila limity všetkých kritérií nominálnej konvergencie, vďaka čomu zaviedla euro do svojho obehu a tým zavŕšila proces integrácie.  Rovnaké snahy prejavujú aj iné krajiny, Slovensko nevynímajúc. Podľa nastaveného harmonogramu SR požiada EK o hodnotenie hospodárskej konvergencie začiatkom roka 2008 a bude čakať na výsledné rozhodnutie EK v máji 2008. Pozitívne hodnotenie bude znamenať vstup do hospodárskej a menovej únie od 1.1.2009, negatívne hodnotenie a zamietnutie vstupu sa s vysokou pravdepodobnosťou nepriaznivo odzrkadlí v celom hospodárstve a môže ovplyvniť nielen devízový kurz ale aj vnímanie Slovenska v očiach zahraničia.  Aj z tohto dôvodu sa Slovensko snaží splniť všetky stanovené podmienky, aby dva roky po vstupe Slovinska bola Eurozóna rozšírená o ďalšieho člena – Slovensko.

V tejto súvislosti sa objavuje možnosť porovnania týchto dvoch krajín, keďže obe kedysi patrili do rovnakého hospodársko – politického priestoru. Zavedenie Eura prebehlo v Slovinsku pomerne hladko a bez väčších problémov, a preto je táto krajina dobrým príkladom na transfer teoretických či praktických skúseností, na základe ktorých sa možno poučiť, odstrániť niektoré nedostatky a prijať Euro s dostatočným množstvom informácií a poznanými problémovými situáciami.
Slovensko a Slovinsko sa stali členmi EÚ 1. mája 2004.[1] Vstupom do EÚ sa obe krajiny zaviazali, že v budúcnosti nahradia svoje národné meny eurom. Prijatie jednotnej európskej meny je súčasťou záväzkov prístupovej zmluvy. Tieto nové členské krajiny sú preto zaviazané prijať euro akonáhle splnia potrebné požiadavky (predovšetkým Maastrichtské kritériá) tak, ako ich ustanovuje Článok 122.2 Zmluvy. Slovinsko bolo prvým z nových členských štátov, ktoré splnilo všetky konvergenčné kritériá a mohlo prijať euro.
 
Nominálna konvergencia
 
Členské krajiny s derogáciou, teda s výnimkou, že dočasne môžu používať svoje národné meny, sú povinné vstúpiť do Eurozóny. Ich vstup je povinný a zároveň limitovaný splnením tzv. Maastrichtských kritérií. Krajina môže vstúpiť do Eurozóny len vtedy,  ak splní vopred určené podmienky. Tieto podmienky sú obsiahnuté v tzv. Maastrichtských kritériách, ktoré stanovujú minimálne požiadavky týkajúce sa stability cenovej hladiny, dlhodobých úrokových sadzieb, stability výmenného kurzu a verejných financií. Nie je dôležité len jednorazové dosiahnutie požadovaných hodnôt nominálnych kritérií, podstatné je naplniť ich dlhodobo udržateľným spôsobom (dosiahnuť ich trvalú udržateľnosť).

 K nim sa pridávajú ďalšie hodnotiace faktory, napríklad reálna ekonomická konvergencia. Tú je vo všeobecnosti možné charakterizovať ako zbližovanie hodnôt ekonomických ukazovateľov v rámci skupiny krajín, prípadne jednoducho ako „dobiehanie“ vyspelých krajín tými menej rozvinutými.

 

Celý článok.[1] Spolu s nimi vstúpili do EÚ aj tieto štáty: Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko. Bulharsko a Rumunsko sa stali členmi EÚ 1. januára 2007
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software