Máj 2005

 

 

Ing. Marcel Laznia
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave


                                 Spôsoby merania rizika na devízovom trhu


Tento článok je zameraný na porovnanie dvoch druhov volatility ( volatility počítanej na základe jednoduchej štandardnej odchýlky a volatility založenej na exponenciálne upravenom časovom rade) s aplikáciou na podmienky devízového trhu.
Výsledky prepočtov poukazujú na skutočnosť, že exponenciálne upravená volatilita lepšie odráža skutočnosť na  devízovom trhu a je teda aj lepším základom na výpočet rizika, predovšetkým v prípade menej stabilného prostredia, kde sa vyskytuje viac extrémnych hodnôt .
V polovici 90-tych rokov spoločnosť RiskMetric Group predstavila  jednoduchú formou merania rizika prostredníctvom tzv. rizikových stupňov(RiskGrades). Táto metóda bola aplikovaná predovšetkým na podmienky akciového trhu, uplatnenie si však našla aj pri meraní rizika aktív ostatných zložiek finančného trhu.
Metodika RiskGrades  vychádza z koncepcie exponenciálne váženej volatility, ktorá podľa autorov tejto metódy Kima a Minu [8], dokáže lepšie reagovať na nečakané výkyvy na trhu, ako volatilita počítaná na základe jednoduchej štandardnej odchýlky. (plain standard deviation)

Podľa Malza [7] exponenciálne vážená štandardná odchýlka dokonca obsahuje isté predikatívne informácie týkajúce sa možných extrémnych výkyvov budúcich výnosov. Malz vo svojej štúdii porovnáva volatilitu implicitnú a volatilitu založenú práve na exponenciálnom časovom rade, vzhľadom k pravdepodobnosti 5 %-nej devalvácii mexickej pesety za obdobie rokov 1997-2000 (viď. obr.1). Autor poznamenáva, že v extrémnych situáciách vážená volatilita predbieha implicitnú.

Z podstaty exponenciálne váženého kĺzavého priemeru vyplýva, že posledne údaje majú väčšiu váhu ako predošlé dáta, pričom váha exponenciálne klesá. Exponenciálne vážená schéma podľa Kima a Minu dovoľuje volatilite oveľa rýchlejšie reagovať na súčasné extrémne trhové podmienky. Prípadný náhly pokles cien finančných aktív sa výraznejšie prejaví v poslednej hodnote, pričom predošlé volatility majú exponenciálne nižšiu váhu. Najstaršie dáta tak dosahujú  zanedbateľný vplyv na najnovšie údaje.

Cieľom tohto článku je vzájomné porovnanie volatility počítanej pomocou jednoduchej štandardnej odchýlky a volatility založenej na exponenciálne váženom časovom rade, a či platí predpoklad Kima a Minu [8], že exponenciálne vážená volatilita lepšie odráža extrémne situácie na trhu, a preto je vhodnejšou metódou na meranie rizika. 

 
 

Ďalšie číslo vyjde kocom septembra. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software