Apríl

  2010  

    

Opčná stratégia Long Iron condor

Korelácia zlyhania  a diverzifikačný efekt

Analýza využitia investičných certifikátov

Solvency II.

An Introduction to a New Anti - Deflation Central Banks Monetary Tools based on Negative Discount Rate

Seriál : O riadení úverového rizika

Informácia pre čitateľov a prispievateľov


Ing. Ladislav Suhányi                                           
Katedra regionálnych vied a manažmentu
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
 
Ing. Ján Vravec, PhD.
Katedra financií a účtovníctva
Fakulta manažmentu
Prešovská univerzita v Prešove

 

Analýza využitia investičných certifikátov

 
 
 
Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou využitia investičných certifikátov. Investičný certifikát je zaujímavý finančný nástroj, ktorý emitujú rôzne banky a investičné spoločnosti. Podmienky a špecifiká tohto finančného nástroja závisia najmä od spoločnosti, ktorá emituje investičné certifikáty. Slovenské ekonomické subjekty majú rozdielne názory na využitie investičných certifikátov.
 
Kľúčové slová
Finančný trh, finančné nástroje, investičný certifikát
 
Abstract
This paper deals with analysis of use of the investigate certificates.  An investigate certificate is an interesting financial instrument offered by various banks and investment companies. The instrument rules and specifics can depend on the issuer of investigate certificates. Slovak economical subjects have different options on application of investigate certificates.
 
Key words
Financial market, financial instruments, investigate certificate,
 
JEL klasifikácia
G1 - General Financial Markets, G10 - General
 
Úvod
Vývoj v oblasti finančných trhov a finančných nástrojov a finančného manažmentu je veľmi dynamický a neustále sa okrem tradičných finančných nástrojov a metód finančného riadenia objavujú aj nové, ktoré reagujú na nové potreby a požiadavky. Tento proces modernizácie a inovácií úzko súvisí s rozvojom informačných a telekomunikačných technológií, bez ktorých by tieto finančné nástroje a moderné formy finančného riadenia nemohli existovať a efektívne fungovať. Finančné inštitúcie najmä banky a investičné spoločnosti prichádzajú na finančný trh s novými finančnými nástrojmi, ide najmä o moderné štruktúrované finančné produkty, medzi ne patria investičné certifikáty.
Trh investičných certifikátov nie je statický, ale práve naopak, rýchlo sa rozvíja a vznikajú stále nové modifikácie a inovácie týchto finančných produktov. Podnikateľské subjekty môžu veľmi efektívnym spôsobom využiť tieto moderné finančné nástroje na uloženie a zhodnotenie dočasne voľných finančných prostriedkov, alebo na ochranu pred finančnými rizikami. V Slovenskej republike sú tieto finančné nástroje využívane v menšej miere, čo môže súvisieť s konzervatívnosťou slovenských investorov a finančných manažérov a nedostatkom relevantných informácií. Cieľom aj tohto príspevku je zvýšiť informovanosť a znalosti o investičných certifikátov a možnostiach ich efektívneho využitia v rôznych podnikateľských subjektoch.
 
 
 
 

Najbližšie číslo vyjde v júni 2018,  časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software