Marec

2013

 

Fiškálna a rozpočtová politika v kontexte prechodu k fiškálnej únii vo vybraných krajinách

Porovnanie názorov na defláciu z pohľadu predstaviteľov hlavného prúdu  súčasnej makroekonomickej teórie a z pohľadu rakúskej ekonomickej školy

Financovanie vzdelávania v SR - história a súčasnosť

Aktuálny systém miestnych daní v našich podmienkach - užitočné rady a príklady

Seriál: O behaviorálnych financiách

Recenzia

Informácia o realizácii aktivít 1.2. a 2.2. projektu

Informácia pre čitateľov a prispievateľov

     
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
 
 
Fiškálna a rozpočtová politika v kontexte prechodu k fiškálnej únií vo vybraných krajinách
 
Z nedávnej finančnej a hospodárskej krízy sa Európa v mnohom poučila. Je viditeľné, že vo vysoko integrovanej Únii – a o to viac v únii menovej – sú naše hospodárstva a naše úspechy prepojené. Hoci má EÚ na koordináciu hospodárskej politiky niekoľko nástrojov, krízou bolo dokázané ich neúplné využitie, ktoré spôsobilo v systéme spracovania a riadenia  medzery. Na základe týchto skutočností sa vytvoril široký politický konsenzus, ktorý si vyžaduje zmenu tejto situácie ako to, že EÚ musí byť vybavená rozsiahlejším a účinnejším súborom politických nástrojov, aby sa zaistilo jej budúce prosperovanie a životná úroveň. Makroekonomické nerovnováhy by sa mali skúmať spoločne s fiškálnou politikou a štrukturálnymi reformami na podporu rastu. Cieľom by malo byť zabezpečenie makroekonomickej stability, predchádzanie výskytu škodlivých nerovnováh a zriadenie podmienkok širokého makroekonomického rámca. Tieto opatrenia by mali umožniť udržateľný a dynamický rast.
 
charakter fiškálnej politiky, informačná asymetria a nedostatočná kredibilita, neflexibilita a netransparentnosť zverejňovania relevantných ukazovateľov.
CCsúčasných fiškálnych inštitútov a nástrojov, sklon k deficitu, absencia mechanizmu .
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software