Jún

2013

 

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti v poisťovníctve

Analýza spillover efektov z priamych zahraničných investícií

Regionálne disparity vo vývoji zamestnanosti na Slovensku

Regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky vo vybraných krajinách 

Niektoré dôsledky nízkych úrokových mier

Rozširovanie Európskej únie ako jedna z pokračujúcich priorít spoločenstva

Estónska cesta k znalostnej ekonomike v kontexte  stratégie Európa 2020

Komparácia daňového zaťaženia vo vybraných krajinách

Skúsenosti Slovenska s konsolidáciou verejných financií 

Redakčná poznámka

     
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
 
 
Regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky vo vybraných krajinách[1]
Regional taxes as a tool of regional policy in selected countries
 
Úvod
Regionálne dane by sa dali zjednodušene charakterizovať ako dane, ktorých celý výnos putuje do rozpočtov miestnych vlád a zároveň majú tieto vlády možnosť ovplyvňovať výšku týchto daní. Pôsobenie regionálnych daní ako nástroja regionálnej politiky môžeme vnímať z dvoch pohľadov. Na jednej strane môžeme regionálne dane vnímať ako nástroj, prostredníctvom ktorého miestne vlády získavajú do svojich rozpočtov potrebné finančné zdroje, na základe ktorých potom môžu realizovať svoje politiky. Na druhej strane môžeme na regionálne dane pozerať ako na nástroj, ktorým je možné ovplyvňovať správanie sa subjektov, na ktoré majú tieto dane reálny dopad a tým aj celkovú socioekonomickú štruktúru územia.
1.      Regionálna politika a jej nástroje
Z hľadiska ekonomickej úrovne môžeme pozorovať, že v každom väčšom hospodárskom celku sa popri oblastiach s vyššou mierou ekonomickej úrovne, ktorá je determinovaná ukazovateľmi, akými sú napr. miera nezamestnanosti, výška príjmu na osobu, úroveň produkcie statkov a služieb, úroveň rozvinutosti infraštruktúry, vyskytujú aj oblasti, ktoré v týchto ukazovateľoch výrazne zaostávajú. Príčiny tohto zaostávania môžu byť najrôznejšieho charakteru, či už sa jedná o príčiny socioekonomické, geografické, demografické alebo príčiny vyplývajúce z historického kontextu danej oblasti. Práve existencia týchto rozdielov viedla ku sformovaniu novej vednej disciplíny – regionálnej politiky.


 

 

Celý článok.


[1] Tento príspevok je výstupom projektu mladých vedeckých pracovníkov PMVP č. I-13-103-00: Moderné formy rozpočtového hospodárenia v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie.
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software