Júl

2013

 

Komparácia investičných a podielových fondov vo vybraných krajinách

Znižovanie rizík investičných projektov 

Solvency II a zaistenie

Politika ochrany hospodárskej súťaže Európskej únie 

Súvislosť zmien v štruktúre kapitálu s globálnou finančnou krízou

Rast kapitálovej náročnosti ako jedna z príčin nízkej mzdovej kvóty na Slovensku

Opatrenia ČĽR v monetárnej a fiškálnej politike ako reakcia na finančnú krízu

Využitie štatistiky v marketingu poisťovní

Priame investície do čínskej ekonomiky

Financial Times ako zdroj informácií pre investorov

Regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky vo vybraných krajinách

Spotreba ako vnútorný zdroj budúceho rastu čínskej ekonomiky

Fínsko ako znalostná ekonomika

Recenzia 

Redakčná poznámka

 

     
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
 
 
Regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky vo vybraných krajinách[1]
REGIONAL TAXES AS A TOOL OF REGIONAL POLICY IN SELECTED COUNTRIES
2.      časť
 
Úvod
Nielen v štátoch s federatívnym usporiadaním, ale aj v štátoch unitárnych existuje vždy viac ako len jedna úroveň vlády. Minimálne sa jedná o rozdelenie vlády do dvoch stupňov, na vládu ústrednú a miestnu. Tento stav je dôsledkom snahy o dekoncentráciu moci a decentralizáciu rozhodovaní. Dôležitým prvkom toho aby nižšie stupne vlády mohli napĺňať svoje funkcie a politiky, je určitá forma nielen politickej ale aj finančnej autonómie. Táto finančná autonómia sa týka určitej decentralizácie verejných príjmov (prevod kompetencií v oblasti zdanenia či vymedzení podielu z celoštátne vybraných daní), ako aj verejných výdavkov. Dôvodom je predovšetkým fakt, že nižšie úrovne vlády dokážu poskytovať verejné statky či služby na lokálnej úrovni s vyššou efektívnosťou, ako keby ich poskytovanie malo byť zabezpečené centrálnou vládou. Fungovaniu systému verejných financií, finančnými vzťahmi medzi ústrednou vládou a jej nižšími úrovňami ako aj vzťahmi medzi úrovňami v horizontálnom postavení či stanovením daňových právomoci a zodpovednosti za výdavky sa zaoberá fiškálny federalizmus.
Príspevok sa venuje popisu a používaniu regionálnych daní vo vybraných európskych krajinách, na Slovensku, v Česku, v Nemecku, vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Slovensko bolo zvolené preto, lebo vzhľadom na spoločnú históriu s ČR sú si tieto dve krajiny v mnohých ohľadoch veľmi podobné a teda je dobrým príkladom pre porovnanie. Ostatné krajiny boli zvolené preto, že:
v     patria medzi najväčšie ekonomiky Európy,
v     majú dlhú históriu v oblasti výberu a správy daní,
v     majú rozličné formy štátoprávneho usporiadania,
v     boli to jedny z prvých krajín, kde sa začala formovať a rozvíjať regionálna politika.
 
 


[1] Tento príspevok je výstupom projektu mladých vedeckých pracovníkov PMVP č. I-13-103-00: Moderné formy rozpočtového hospodárenia v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie.
 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software