VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike

Tax rate as an indicator increasing of corporate tax revenue in the Slovak Republic

Jana KUŠNÍROVÁ,  Juraj VÁLEK

 

Abstrakt

Ekonomický rast európskych krajín je výrazne ovplyvnený daňovým zaťažením spoločností, najmä výškou nominálnych daňových sadzieb. Je preto nevyhnutné analyzovať ich vplyv na výnos korporátnej dane. Cieľom príspevku je načrtnúť postavenie a vplyv nominálnej daňovej sadzby dane z príjmov právnických osôb na výnos tejto dane v Slovenskej republike a prostredníctvom regresnej analýzy identifikovať dopady zmien daňovej sadzby na výnos korporátnej dane za obdobie od vzniku samostatnej SR po súčasnosť.

Kľúčové slová

právnická osoba, sadzba dane, výnos korporátnej dane

Abstract

Economic growth of European countries is significantly influenced by the tax burden on companies, especially the height of the nominal tax rates. It is therefore necessary to analyse their effects on corporate tax income. This paper is focus on the status and impact of the nominal tax rates of corporate tax on revenue from the tax in the Slovak Republic and through regression analysis to identify the impact of changes in tax rate on revenues from corporate tax in the period from the establishment Slovak Republic to the present.

Key words

Legal Entity, tax rate, corporate tax revenues

JEL Classification

H20, H25, H29

 

 

Celý článok 

 

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software