VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

The Interest Risk Management of the Bond Portfolio in Commercial Banks

 

Vladimír GVOZDJÁK

 

Abstrakt

Dlhopisy ako cenný papier predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých portfólií cenných papierov veľkých inštitucionálnych investorov, medzi ktoré patria banky, poisťovne, asset manažmenty podielových a dôchodkových fondov a iné finančné inštitúcie. Sú obľúbené u asset manažérov z dôvodu možnosti vopred kalkulovať peňažné toky, ktoré plynú z ich držby, čím vystupujú ako stabilizujúci prvok v portfóliách aktív. Napriek tomu, že ceny týchto cenných papierov sú stabilnejšie v porovnaní s cenami akcií, s ich držbou je spojený rad rizík, ktoré sú v centre pozornosti každého investora spravujúceho tieto cenné papiere. Jedným z najpodstatnejších rizík je pritom trhové riziko, ktoré je dané predovšetkým volatilitou trhovej úrokovej sadzby. Najčastejšie používanými metódami monitoringu a kvantifikácie tohto druhu rizika sú VaR a hodnota bázického bodu.

Kľúčové slová: dlhopisy, úrokové sadzby, riadenie rizík

Abstract

Bonds as securities are an inherent part of all securities portfolios of large institutional investors such as banks, insurance companies, asset managements of mutual and pension funds and other financial institutions. They are popular for their ability to produce predictable cash flows coming from their holding. In this way they are a stabilizing feature of portfolios. Despite the fact that their prices are not as volatile as those of stocks, there is a number of risks connected with their holding. One of the most important risk is the market risk, which is given mostly by the volatility of market interest rates. The most frequent and used methods of monigoring and quantification of this risk is VaR and basis point value (BPV).

Key words: bonds, interest rates, risk management

JEL Classification: G12, G21

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software