VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           


 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

 Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie

Misrepresentation of economic evidence

 Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

V praxi praktiky kreatívneho účtovníctva považujeme za nečestné, sú prejavom ekonomickej kriminality. V príspevku poukážeme na zámerné, účelové skresľovanie vstupných a výstupných účtovných informácií, a tým o skresľovanie a falšovaniíe finančných výkazov v  účtovných jednotkách. Predstavuje prístup, ktorý umožňuje účelové skreslenie ekonomického stavu podniku zobrazeného v účtovníctve a proces manipulácie s účtovnými údajmi s cieľom transformovať výkazy finančného účtovníctva do podoby prijateľnej manažmentu. Firmy sa snažia podhodnocovať výsledok hospodárenia, aby sa odviedla čo možno najnižšia daňová povinnosť využívaním rôznych nekalých metód a postupov. To platí aj o účelovom skresľovaní účtovných dokladov, čo znamená, že ide o manipuláciu s účtovnými informáciami. Jednotlivé techniky manipulácie navzájom odlišujeme podľa toho, či konkrétna technika skresľovania údajov je viac či menej zreteľná (window dressing) alebo či je na jej odhalenie  potrebná vysoká odborná kvalifikácia audítorov.

Kľúčové slová: Skresľovanie účtovných informácií, technika skresľovania údajov

 

Abstract

In practice, we consider the creative accounting practices as unfair, they are the sign of  the economic crime. In this part we point out the deliberate, purposeful distortion of input and output accounting information and thus the distortion and falsification of the financial statements in accounting units. It represents an approach that allows the purposeful distortion of the economic condition of the company shown in the accounting and the process of manipulation with the accounting data in order to transform the financial accounting statements transform into the form which is acceptable by the management. In this section we will characterize the signs of the economic crime and creative accounting. The companies try to underestimate the economic results in order to achieve the lowest possible tax liability by using various unfair methods and procedures. This also applies to the intentional misrepresentation of the accounting records, which means that it is a manipulation of the accounting data. The various techniques of manipulation can be distinguished from each other depending on whether a particular technique misrepresentation is more or less obvious (window dressing) or whether the high professional qualification of auditors is required.

Keywords:   Distortion of accounting information, technique misrepresentation

JEL codes: K42, M41, M42


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software