VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           


 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veľkej Británie z Európskej únie

 Analysis of Some Economical Aspect of Exit the Great Britain from the European Union


Ján VRAVEC

 

Abstrakt

Článok pojednáva o problematike vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie, s ktorou súvisia rôzne ekonomické, sociálne a politické problémy. Pre Európsku úniu bude BREXIT znamenať významné ekonomické a politické zmeny, ktoré je zložité predvídať. V Európskej únii môže tiež vzniknúť nebezpečný precedens, pretože podľa vzoru Britov sa o odchod z únie budú usilovať aj iné krajiny. BREXIT môže významne ovplyvniť aj Slovensko a jeho ekonomiku, pretože tento proces môže so sebou priniesť spomalenie rastu hrubého domáceho produktu SR a návrat veľkej komunity Slovákov žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii.

Kľúčové slová

Vystúpenie Veľkej Británie z EÚ, ekonomické dopady BREXIT-u, Európska únia.

Abstract

The article discusses problems of exit the Great Britain from the European Union that have a variety of economic, social and political problems. For the European Union BREXIT will mean significant economic and political changes, which are difficult to predict. The European Union may also arise a dangerous precedent, because along the lines of the British exit from the EU, will seek other countries. BREXIT can significantly influence on the Slovakia and its economy, because this process can bring slowdown in gross domestic product of the Slovak Republic and the return of a large community of Slovaks living and working in the Great Britain.

Key words

Exit of the Great Britain from the EU, economic impacts of BREXIT, the European Union.

JEL Classification: F36, F53


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software