VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           


 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Measuring credit risk of corporate clients

Lenka ŠKODOVÁ

 

 Abstrakt:

            Kreditné riziko ako najstaršie a najdôležitejšie spomedzi finančných rizík, jeho správna identifikácia a meranie patrí neodmysliteľne k teoretickému výskumu ale i k dôležitej problematike vo všetkých bankových inštitúciách. Cieľom tohto článku je poukázať na dôležitosť správnej identifikácie a merania kreditného rizika v bankách na úrovni jednotlivých úverových obchodov pre klientov SME a veľké a nadnárodné spoločnosti. Podstatu tvorí používanie externých ratingov vypracovaných ratingovými agentúrami a interných ratingov zostavených na základe vnútrobankových smerníc a štandardov. Dôležitosť úverového ratingu spočíva v identifikácii finančného zdravia spoločnosti, ktorá je alebo má byť financovaná bankou, ale taktiež ho môžeme zaradiť ako indikátor.

Abstract:

            Credit risk as the oldest and most important risk among the financial risk, its proper identification and measurement belongs to the theoretical research but also to the important issue of all banking instittutions inherently. The aim of this article is to refer the importance of the correct identification and measurement of the credit risk at the level of individual credit transactions for the SME clients and large companies in the banks. All the process is based on the usage of the external ratings prepared by the renowned rating agencies or on the internal ratings compiled on the internal bank directives and standards. The importance of the credit rating is to identify the companies´financial health that is or will be provided by the bank but it can be included as the most important indicator for setting the price.

Kľúčové slová:

Kreditné riziko, úverový rating, kvalitatívne faktory, kvantitatívne faktory, meranie kreditného rizika

JEL: G21 Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software