VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           


 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Ťažba  v mestách už nie je hudba budúcnosti

Mining in cities is no longer the future of music

Jarmila VIDOVÁ

 

Abstrakt

Počas desaťročí sa v spoločnosti riešia otázky ekológie, udržateľnosti, konkurencieschopnosti, prostredníctvom mnohých programov, stratégií s vysokými nárokmi na financie. Od roku 2010 je v platnosti stratégia Európa 2020, ktorá je síce ponímaná skôr ako sociálna, no je zameraná aj na zvyšovanie konkurencieschopnosti a zároveň efektívnejšie využívanie zdrojov. Na to, aby bolo možné vybudovať konkurencieschopnejšie nízko uhlíkové hospodárstvo založené na efektívnom a udržateľnom využívaní zdrojov; ochrániť životné prostredie, znížiť emisie a zachovať biologickú rozmanitosť je skoncipovaná jedna z iniciatív stratégie  -  Európa efektívne využívajúca zdroje. V príspevku sa venujeme jednej z možností ako šetriť prírodu, a to mestskej ťažbe.

Kľúčové slová

Mestská ťažba, efektívnosť zdrojov, kritické suroviny, kruhová ekonomika

Abstract

Over the decades, the company dealt with questions of ecology, sustainability and competitiveness through many programs, policies with high demands on finances. Since 2010, the validity of the Europe 2020 strategy, which is indeed conceived rather than social, but is also aimed at increasing competitiveness and at the same time more efficient use of resources. In order to be able to build a competitive low-carbon economy based on efficient and sustainable use of resources; protect the environment, reduce emissions and preserve biological diversity is one of the initiatives conceived strategy - Resource-efficient Europe. This article deals with one of the ways to conserve nature, called urban mining.

Key words

Urban mining, resource efficiency, critical raw materials, circular economy

JEL classification

O14, O31, O32


Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software