VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Theory of conjunctions in creating a Countercyclical capital buffer

  Igor DVORNICKÝ

 

 

Abstrakt

V príspevku rozpracovávame oblasť regulatívneho opatrenia nazývaného proticyklický kapitálový vankúš. V súčasnosti sa predmetnej oblasti venuje významná pozornosť predovšetkým zo strany regulácie. V postupnosti cez jednotlivé kapitoly, v ktorých spočíva a od ktorých sa dané opatrenie odvíja, sa dostávame až k jeho samotnej problematike. Považujeme za potrebné spomenúť Bazilejskú dohodu III, v rámci ktorej opatrenie vzniklo, Národnú banku Slovenska a politiku obozretnosti na makroúrovni, ako jeho uplatňovateľa - v rámci sekundárnej finančnej činnosti. Poukazujeme na príčiny vzniku regulatívneho opatrenia v dôsledku globálnej krízy a jeho zámeru stability v sektore komerčného bankovníctva a stability finančného systému ako celku.


Kľúčové slová

Kontrolná činnosť. Regulácia. Finančná stabilita. Hypotekárny rozmach. Proticyklický kapitálový vankúš.


Abstract

In the contribution, we are working on the area of a regulatory measure called a countercyclical capital pillow. At present, the area under consideration is particularly concerned with regulation. In the sequence through the individual chapters in which it resides and from which the measure is developed, we come to its own problem. We consider it necessary to mention the Basel III agreement, in which the measure was created, the National Bank of Slovakia and the prudence policy at the macro level, as its applicant - as part of the secondary financial activity. We point out the reasons for the emergence of a regulatory measure due to the global crisis and its intention to stabilize in the commercial banking sector and the stability of the financial system as a whole.        


Key words

Control activity. Control. Financial stability. Mortgage boom. Countercyclical capital pillow.

JEL Classification

 

G28, G2

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software