VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny    

Analysis of Some Economic and Social Problems of Ukraine

 

Ján VRAVEC, Michaela MIŠENKOVÁ

 

Abstrakt

Článok pojednáva o vybraných ekonomických a sociálnych problémoch súčasnej Ukrajiny. Ukrajinská spoločnosť a najmä ekonomika prechádza zložitým transformačným procesom. V rámci transformačného procesu vzniká veľké množstvo rôznych ekonomických a spoločenských problémov, ktoré determinujú súčasný a predovšetkým budúci vývoj tejto krajiny. Ukrajinská spoločnosť a ukrajinská ekonomika sa dostali do vážnych problémov najmä v priebehu roka 2014 a nasledujúcich. Mnohé problémy a nedostatky majú chronický charakter a ich riešenie je veľmi zložité a finančne nákladné. Anexia Krymu a občianska vojna na Donbase spôsobili obrovskú nestabilitu a ekonomické problémy, ktoré je nevyhnutné riešiť v prospech obyvateľov Ukrajiny.

Kľúčové slová

Ukrajinská ekonomika, ukrajinská spoločnosť, sociálne problémy Ukrajiny   

Abstract

The article deals with the selected economic and social problems of the present Ukraine. The Ukrainian society and especially economy is undergoing a complex transformation process. Within the transformation process, a large number of different economic and social problems arise, which determine the current and, above all, future development of this country. Ukrainian society and the Ukrainian economy have come to serious problems, especially during 2014 and the following years. Many problems and shortcomings are of chronic nature and their solution is very complex and costly. The annexation of the Crimean peninsula and the civil war in Donbas has caused tremendous instability and economic problems that need to be resolved for the benefit of the Ukrainians.

Key words

Ukrainian economy, Ukrainian society, social problems of Ukraine

JEL Classification:  E61, N14

 

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software