VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Pôsobenie rizík na   finančný majetok  komerčných bánk po finančnej kríze

Risks to financial assets of commercial banks after the financial crisis

Mária Schwarzová

Abstrakt

Cieľom príspevku je prezentovať pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk Slovenskej republiky  pri posudzovaní jednotlivých  finančných nástrojov, ktoré boli zaradené do portfólia pohľadávok a na vyhodnotenie  pôsobenia rizík na portfólia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek. Príspevok poukazuje na vývoj poskytnutých úverov v Slovenskej republike a na výšku ich znehodnotenia po finančnej kríze prostredníctvom  vytvorených opravných položiek v porovnaní s inými makroekonomickými ukazovateľmi.

Kľúčové slová:

Finančné nástroje, portfólio pohľadávok finančných nástrojov, opravné položky k úverom, znehodnotenie úverových pohľadávok, IFRS 9, IAS 39


Abstract
The aim of the paper is to present the risks to the financial assets of commercial banks in the Slovak Republic when assessing the individual financial instruments included in the portfolio of receivables and assessing the risk exposure to the portfolio of receivables through the creation of adjustments. The contribution shows the development of the loans granted in the Slovak Republic and the amount of their depreciation after the financial crisis through the created adjustments compared to other macroeconomic indicators.

Keywords:
Financial instruments, portfolio of financial instrument receivables, loan adjustments, impairment of loan receivables, IFRS 9, IAS 39

JEL Classification: G21, E44, E58.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software