VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Blue Growth - Long-term sustainability strategy

 

Jarmila VIDOVÁ

 

Abstrakt

Denne sa hovorí o nevyhnutnosti ochrany životného prostredia, znižovaní ekologickej záťaže, potrebe separovať odpad. Sú to naozaj závažné problémy, no nie každý si uvedomuje, že sa to týka všetkých obyvateľov Zeme, no častokrát sa stretávame s názormi, veď to sa nás netýka, to nie je pre nás dôležité. Týka sa to aj problémov, ktoré síce nie sú v našej bezprostrednej blízkosti. Sú to moria a oceány, síce vzdialené niekoľko stoviek kilometrov od našich domovov, no zároveň sú tak neuveriteľne blízko. Mnoho ľudí žijúcich na súši si myslí, že sa ich  problémy morí a modrého rastu netýkajú a častokrát vyčarí táto problematika na perách úsmev. No opak je pravdou, pri študovaní štatistických údajov o kilometroch štvorcových oceánov pokrytých odpadom, o hynúcich rybách, o štúdiách, ktoré deklarujú, že už v roku 2025 bude asi 155 miliónov ton plastu v moriach, budeme plakať. Aj my sme tí, ktorí produkujú odpad a tento sa stáva problémom pre tých, ktorí žijú v mori a na morskom pobreží.  Aj toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli upriamiť pozornosť v našom príspevku na modrý rast, na skutočnosť, že bez zdravých morí nebude život.

Kľúčové slová

biodiverzita, ekológia, modrý rast, modrá ekonomika

Abstract

Every day we talk about the necessity of the environment protection, reducing the environmental burden, the need to separate waste. These are really serious problems, but not everyone is aware that it is about all the people of the Earth, but we often encounter opinions, since it does not concern us, it is not important for us. This also applies to problems that are not in our immediate vicinity. There are seas and oceans, several hundred kilometers away from our homes, but it is so incredibly close. Many people live on land are of the opinion that problems of seas and blue growth do not concern them, and often this problem is on the lips of smiles. But the opposite is true, studying the statistical data on kilometer-squares of ocean-covered waste, dying fish, studies that say that there will be about 155 million tons of plastic in the seas in 2025, we will be crying. We are the ones who produce waste too, and this becomes a problem for those living in the sea and on the seashore. That is why we have decided to pay attention to our contribution to blue growth, to the fact that without healthy seas will be no life.

Key words

biodiversity, ecology, blue growth, blue economy

JEL Classification

 

Q53, Q55, Q57

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software