VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Informácia pre čitateľov a autorov časopisu

Finančné trhy
 
 
Časopis Finačné trhy vychádzal od roku 2004 ako odborný časopis s mesačnou periodicitou.
 
Od čísla 2 / 2014 tento časopis prešiel do kategórie
 
 
recenzovaných vedeckých časopisov
 
a  vychádza 4 krát ročne. Uverejňuje a bude uverejňovaťoriginálne state a analytické štúdie ekonomického výskumu najmä z oblasti financií, ale i ďalších súčastí ekonomickej teórie. 
Publikujeme príspevky v jazyku slovenskom, českom, anglickom a ruskom.
Rukopis sa odovzdáva v textovom editore 
MS Word 1997-2003  na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.
Najbližšie číslo vyjde v septembri 2017. 
 
Pre text príspevku prosíme dodržať:
 •  typ písma Times New Roman 12, riadkovanie 1,5
 • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
 • okraje 2,5 cm
 • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
 • rozsah príspevkov 8 - 10 strán,
 • pri recenziách 2-3 strany, pri informáciách 1-2 strany.
 • príspevky nie sú honorované.
 • všetky príspevky predkladá redakčná rada na posúdenie dvom recenzentom a na základe ich posudkov rozhoduje o prijatí, či neprijatí príspevku.
 • autori zodpovedajú za odbornú a vedeckú úroveň a originalitu príspevkov a sú povinní upraviť príspevok na základe pripomienok recenzentov do podoby, vhodnej na publikovanie.
 • aby mohol byť príspevok uverejnený v septembrovom čísle, je potrebné ho doručiť do 25.8.2017

  Vzor spracovania príspevku

 Dôležité upozornenie !

 

 Aby sme vyšli v ústrety publicistom, ktorí by chceli

tak ako doteraz, publikovať odborné články,

 

dvojmesačník For Fin 

  na adrese  www.forfin.sk

  uverejňuje originálne odborné, teoretické či prakticko-aplikačné články a štúdie autorov, ktorí pracujú v oblasti teórie i praxe finančných trhovna Slovensku i v zahraničí. Rukopis sa odovzdáva v textovom editore MS Word na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.

  Pre text príspevku prosíme dodržať:

 •  typ písma Times New Roman 12
 • riadkovanie jednoduché, prípadne 1,5
 • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
 • okraje 2,5 cm
 • rozsah 4 - 6 strán, prípadne i  viac
 • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
Príspevky nie sú honorované.
 

 Podrobnejšie informácie na stránke www.forfin.sk

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software