3 / 2017   

 

Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike

Kdy začne další finanční krize ?

Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti 

Nejistota kolem Brexitu a rostoucí finanční napětí v obchodu EU

Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike

 Availability of adequate housing in the Slovak Republic

Jarmila Vidová

Abstrakt

Dostupnosť bývania je determinant, ktorý vyjadruje ekonomickú a sociálnu kvalitu, preto cieľom bytovej politiky ako súčasti hospodárskej politiky štátu, musí vytvárať podmienky na primerané bývanie pre všetkých obyvateľov a všetky domácnosti, pre dlhodobú dostupnosť bývania pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva. Pri riešení všetkých úloh, ktoré treba riešiť, je veľmi dôležitá spolupráca medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom na všetkých úrovniach rozhodovania. V príspevku sa zameriame na analýzu bytovej výstavby, dostupnosti bývania na Slovensku prostredníctvom vybraných ukazovateľov.

Kľúčové slová

Bytová výstavba, miera nezamestnanosti, ceny nehnuteľností, príjmy domácností

Abstract

The availability of housing is a determinant that expresses economic and social quality, so housing policy as a part of the state's economic policy must create the conditions for adequate housing for all residents and all households, for the long-term availability of housing for all social groups of the population. To address all the challenges that need to be addressed, cooperation between the public, private and non-governmental sectors at all levels of decision-making is very important. In the paper we will focus on analysis of housing construction, availability of housing in Slovakia through selected indicators.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software