3 / 2017   

 

Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike

Kdy začne další finanční krize ?

Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti 

Nejistota kolem Brexitu a rostoucí finanční napětí v obchodu EU

Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti

ACTUAL POSITON OF SELECTED COUNTRIES ACCORDING TO

INDICATOR OF COMPETITIVENESS AND CHALLENGES

TO THE FUTURE

 

Michelle Chmelová

Abstrakt

Účelom tohto príspevku je poukázať na úroveň konkurencieschopnosti vybraných krajín so zreteľom na dosiahnuté postavenie v rámci medzinárodnej komparácie. Cieľom príspevku je na základe využitia viacerých metodických vyjadrení konkurencieschopnosti zhodnotiť súčasné postavenie krajín v medzinárodnom meradle . V príspevku sa pozornosť sústreďuje na vybrané faktory, ktoré v súčasnosti pôsobia na súťaživosť akými sú globalizácia, inovácie, ľudský kapitál a výdavky na vedu a výskum. V neposlednom rade je cieľom zosumarizovať odporúčania pre politických tvorcov v oblasti napĺňania podmienok vedúcich k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, ktorá prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne vybraných krajín ako aj k dosahovaniu ekonomického rozvoja v dlhom období.

Abstract

The aim of this article is to show the level of competitiveness in selected countries with respect on achiewed position according to international comparison. The target of this article is to measure actual position of selected countries based on variety metodical background. In this paper, the attention is concentrated on selected factors, which influence competitiveness as globalization, innovations, human capital and expenditures on research and development. Nevertheless, the purpose of this article is summerize recommendations for political makers in area of fulfilling conditions leading to rising competitiveness, which could lead to higher standard of living of selected countries as to reach economic development in long term. 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software