Projekt

 

Kontakt

 

Publikácie

Správy 

  

Informácie

 

Domov

     

 

 

Rozvoj finanènej gramotnosti

v podmienkach Slovenska

 

  Stránka sa postupne doplòuje

 

 

             Výskumom podporovaný rozvoj finanènej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017