4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Informácia pre čitateľov a autorov časopisu

Finančné trhy
 
 
Časopis Finačné trhy vychádzal od roku 2004 ako odborný časopis s mesačnou periodicitou.
 
Od čísla 2 / 2014 tento časopis prešiel do kategórie
 
 
recenzovaných vedeckých časopisov
 
a  vychádza 4 krát ročne. Uverejňuje a bude uverejňovaťoriginálne state a analytické štúdie ekonomického výskumu najmä z oblasti financií, ale i ďalších súčastí ekonomickej teórie. 
Publikujeme príspevky v jazyku slovenskom, českom, anglickom a ruskom.
Rukopis sa odovzdáva v textovom editore 
MS Word 1997-2003  na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.
Najbližšie číslo vyjde v marci 2018. 
 
Pre text príspevku prosíme dodržať:
 •  typ písma Times New Roman 12, riadkovanie 1,5
 • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
 • okraje 2,5 cm
 • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
 • rozsah príspevkov 8 - 10 strán,
 • pri recenziách 2-3 strany, pri informáciách 1-2 strany.
 • príspevky nie sú honorované.
 • všetky príspevky predkladá redakčná rada na posúdenie dvom recenzentom a na základe ich posudkov rozhoduje o prijatí, či neprijatí príspevku.
 • autori zodpovedajú za odbornú a vedeckú úroveň a originalitu príspevkov a sú povinní upraviť príspevok na základe pripomienok recenzentov do podoby, vhodnej na publikovanie.
 • aby mohol byť príspevok uverejnený v marcovom čísle, je potrebné ho doručiť do 1.3.2018

  Vzor spracovania príspevku

  Dôležité upozornenie !

  Aby sme vyšli v ústrety publicistom, ktorí by chceli

tak ako doteraz, publikovať odborné články,

dvojmesačník For Fin 

  na adrese  www.forfin.sk

  uverejňuje originálne odborné, teoretické či prakticko-aplikačné články a štúdie autorov, ktorí pracujú v oblasti teórie i praxe finančných trhovna Slovensku i v zahraničí. Rukopis sa odovzdáva v textovom editore MS Word na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.

  Pre text príspevku prosíme dodržať:

 •  typ písma Times New Roman 12
 • riadkovanie jednoduché, prípadne 1,5
 • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
 • okraje 2,5 cm
 • rozsah 4 - 6 strán, prípadne i  viac
 • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
Príspevky nie sú honorované.
 

 Podrobnejšie informácie na stránke www.forfin.sk

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software