4 / 2017    

 

Súčasnos a budúcnos kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovatežov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitatežov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhžadávanie

      Hlavná stránka

     

 

TRENDS IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AND THE FINANCIAL SECTOR

OTAKAR NĚMEC, MILAN KOLÁŘ

 

Abstract

This paper discusses important change processes that accompany human resource management and have specific implications in the financial area. No sector today is immune to demographic change, technological progress and globalization. There are trends in how economic prosperity, information technology, demographic change, and overall social changes affect the management of people in the financial and banking sectors.

Abstrakt

Tento příspěvek pojednává o důležitých procesech změn, které doprovázejí řízení lidských zdrojů a mají konkrétní důsledky ve finanční oblasti. Žádný sektor dnes není imunní vůči demografickým změnám, technologickému pokroku a globalizaci. Existují trendy, jak ekonomická prosperita, informační technologie, demografické změny a celkové sociální změny ovlivňují řízení lidí ve finančním a bankovním sektoru.

Keywords

Financial sector, banking sector, human resources management, information technology, code of ethics

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software