4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       

 

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk


Martin ŠORF

Abstrakt

Príspevok sa venuje hodnoteniu štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metódu simulácie Monte Carlo porovnávame z hľadiska možných chýb, ktorých sa dopúšťame ich používaním a identifikujeme systematické dôvody ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód. Z článku vyplýva nutnosť obozretného prístupu pri využití týchto metód  najmä pri interpretácii výsledku vo forme očakávanej straty.

 

Kľúčové slová: Value at Risk, miera neistoty, normálne rozdelenie

 

Napriek tomu, že Value at Risk (ďalej len VaR) je stále najpoužívanejšou „rodinou“ metódou medzi odhadmi rizika v rámci nástrojov riadenia rizika, existujú dôvody, ktoré môžu viesť k nepresnostiam pri jej používaní a následne k nesprávnemu hodnoteniu v rozhodovacom procese. V zásade každá zo skupín metód VaR má svoje obmedzenia, no všeobecné výhrady tohto prístupu sa koncentrujú najmä do nasledujúcich argumentov:

 


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software