VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa 1918

 Banking and currency after the establishment of Czechoslovakia 1918

 

 

Dana TKÁČOVÁ

 

Abstrakt

             V roku 2018 si pripomenieme 100 rokov  od vzniku Československa. 28. októbra 2018  sa začala písať nová kapitola našich dejín. Úlohou novej vlády bolo nielen zabezpečiť výkon novej štátnej moci ale vytvoriť pre nový štát stabilný menový a bankový systém. Bolo nevyhnutné urobiť odluku peňažného obehu od rakúsko – uhorskej meny, uskutočniť menovú reformu a založiť prvú klasickú emisnú banku v novovzniknutom štáte.

Kľúčové slová  

 

Bankovníctvo, Národná banka československá, menová reforma, deflačná menová politika, bankovky

 

Abstract

            In 2018, we will commemorate the 100th anniversary of the etablishment of Czechoslovakia. On 28 October 2018 a new chapter of our history began to be written. The role of the new government was not only to secure the exercise of new state power but to create a stable currency and banking system for the new state. It was necessary to make the circulation of money from the Austro-Hungarian currency, to carry out monetary reform and to establish the first classic issuing bank in the newly established state.

Key Words

Banking, National Bank of Czechoslovakia, monetary reform, deflationary monetary policy, banknotes

 

JEL Classification

N20, N 23 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software