VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období.

 

Peter BALÁŽI.

                                            

Abstrakt

Cieľom príspevkov je zachytenie obdobia vzniku a ranného pôsobenia v poradí druhej centrálnej banky Spojených štátov amerických. Príspevky sú  rozdelené, každý do dvoch nosných častí. Prvá časť príspevku I charakterizuje politicko-spoločenskú sitciu a hospodársky stav krajiny, ktorý vytvoril potrebu opätovného vytvorenia centrálnej banky. Druhá časť príspevku I popisuje základné parametre a ciele Second Bank of the United States. Nasledujúce dve časti príspevku II sa venujú konkrétnym krokom a opatreniam, ktoré centrálna banka po svojom vzniku uskutnila. Tieto dve časti sú rozdelené podľa mandátu prezidentov centrálnej banky. Články vo svojom závere zhodnocujú pôsobenie oboch guvernérov a následky ich politík na hospodársko-spoločenskú sitciu v Spojených štátoch amerických v nasledujúcom období, teda v druhej polovici 20-tych rokov 19. storočia.

Kľúčové slová :

 

Second Bank of the United States. centrálna banka. William Jones. Langdon Cheves

 

Abstract

The aim of the paper is to capture the period of creation and early activity in order
of the second United States Central Bank. The contribution is divided into two supporting parts. The first part characterizes the political-social situation and the economic situation of the country, which created the need for the re-establishment of the central bank. The second part describes the basic parameters and goals of Second Bank of the United States. The following two parts of the contribution II deal with the specific steps and measures that the central bank has taken after its creation. These two parts are divided according to the mandate of the President of the Central Bank. The articles endorse the work of both governors and the impact of their policies on the socio-economic situation in the United States of America in the coming period, ie in the second half of the 19th century.

Keywords : Second Bank of the United States. the central bank. William Jones. Langdon Cheves 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software