VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve*

 Eva HORVÁTOVÁ

 

Abstarkt

Rozvoj hypotekárneho bankovníctva predpokladá rozvoj a rast objemu emitovaných hypotekárnych záložných listov. Tieto sú v súlade so zákonom o bankách krytými dlhopismi. Predstavujú vhodný investičný nástroj pre finančné inštitúcie vzhľadom na pomer rizika k výnosu a výhodné postavenie majiteľa dlhopisov. Ostatná úprava zákona o bankách v oblasti krytých dlhopisov výrazne zlepšila kvalitu legislatívy a postavenie majiteľov hypotekárnych záložných listov.

Kľúčové slová: kryté dlhopisy, postavenie majiteľov krytých dlhopisov

 

Úvod

 

Nasledujúce grafy poukazujú na to, že od vypuknutia finančnej krízy sa pod vplyvom znižovania úrokových sadzieb spomalil rast emitovaných HZL. Napriek spomaleniu rastu objemu emitovaných HZL možno predpokladať, že predpisy v oblasti likvidity, najmä sledovanie ukazovateľa NSFR bude viesť k tomu, že dlhodobé úvery budú musieť byť financované z dlhodobých zdrojov a tým sa zvýši ich význam.  Tento trend je podporený zvýšenou kvalitou legislatívy v oblasti ochrany majiteľov HZL. V tejto oblasti sú významné úpravy zákona č. 483 Z. z. o bankách a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 

 

 

*Článok bol spracovaný ako súčasť projektu 1/0693/17 – VEGA, ŠPP prvok V-17-103-00 : Banková únia: systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov Eurozóny

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software