VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku*

 Eva HORVÁTOVÁ

 

Abstrakt

 

V tomto roku sme zaznamenali 20-ročnú históriu vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku. Z hľadiska jeho prínosu pre ekonomický rozvoj a rast bytovej výstavby si zaslúži podporu jeho ďalšieho pozitívneho smerovania. Stimulom rozvoja hypotekárneho bankovníctva boli viaceré faktory ekonomickej povahy, ako aj podporné opatrenia, napríklad zavedenie štátneho príspevku k hypotekárnemu úveru, alebo oslobodenie výnosov z hypotekárnych záložných listov od dane z príjmov na určité obdobie. V tomto príspevku je uvedená základná analýza, deskriptívna štatistika a popis vývoja hypotekárneho úverového trhu na Slovensku.

Kľúčové slová: hypotekárna úvery, legislatívne charakteristika a faktory vývoja úverov na bývanie.

 

Úvod

 

Vznik hypotekárneho bankovníctva na Slovensku bol pozitívny prvok vo vývoji bankového a finančného systému a prispel k rozvoju ďalších odvetví súvisiacich s investíciami do nehnuteľností a bytovou výstavbou.  

 

 

*Článok bol spracovaný ako súčasť projektu 1/0693/17 – VEGA, ŠPP prvok V-17-103-00 : Banková únia: systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov Eurozóny

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software