VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Deposit banking products of selected EU countries after the financial crisis

 

Mária SCHWARZOVÁ

Abstrakt

Cieľom príspevku je prezentovať pôsobenie vplyvu priaznivého vývoja HDP na cudzie zdroje bankového sektora Slovenskej republiky v porovnaní s Českou republikou vo forme vkladových produktov a na ich vývoj a štruktúru v súvislosti s priaznivým vývojom ekonomiky krajiny. Príspevok sa zameriava na vyhodnotenie  pôsobenia vývoja HDP na vkladové produkty bánk. Podstatnú položku vkladových produktov tvoria voľné finančné prostriedky na bežných účtoch a finančné prostriedky na termínovaných vkladoch a úsporných vkladoch podnikateľských subjektov a obyvateľstva. Súčasťou vkladových produktov sú aj vkladové certifikáty vydávané bankami.  Príspevok vyhodnocuje časové obdobie v období po finančnej kríze do súčasnosti. Predpokladom skúmania je hypotéza, že pri raste HDP by mali rásť aj cudzie zdroje vo forme vkladových produktov.

Kľúčové slová: vkladové produkty bánk, finančné nástroje, vývoj HDP, vývoj zamestnanosti

Abstract

The aim of the paper is to present the influence of favorable GDP development on foreign sources of the banking sector of the Slovak Republic as compared to the Czech Republic in the form of deposit products and their development and structure in connection with the favorable development of the economy of the country. The paper focuses on assessing the effect of GDP developments on bank deposit products. The substantial deposit item consists of free funds on current accounts and funds for term deposits and savings deposits of business entities and households. Deposit certificates are also part of the deposit products. Contribution evaluates the period of time after the financial crisis to the present. A prerequisite for this is the hypothesis that growth in GDP should also increase foreign sources in the form of deposit products.

Key words: bank deposit products, financial instruments, GDP development, employment development

JEL Classification : E 41, E 43, G 1 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software