VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností  *

 

Ctibor PILCH

 

Abstrakt

V racionálnej teórii je úžitok výsledkov vážený ich pravdepodobnosťou. Nasledujúce experimenty ukazujú, že ľudia uvedený predpoklad pravidelne porušujú. Že systematicky nadhodnocujú malé pravdepodobnosti a častokrát podhodnocujú vysoké pravdepodobnosti. Teda že ich oceňujú nelineárne. 

Kľúčové slová

racionálny, nelineárny, pravdepodobnosť, odchýlka  

JEL Classification: G21, G23  

 Abstract

In rational theory, the results are weighted with their likelihood. The following experiments show that people are regularly violating the assumption. They systematically overestimate low probabilities and often underestimate high probabilities. They valued them nonlinearly.

Keywords 

rational, nonlinear, probability, deviation

 

Úvod

Súčasná veda o behaviorálnych financiách pozná mnoho odchýlok od racionality  a ich počet pravdepodobne nie je konečný. Niektoré odchýlky sa v podstatnej časti prekrývajú, prípadne môžu byť dôsledkom iných. Niektoré odchýlky od racionality  sú tzv. adaptívne, pretože umožňujú ľuďom adaptovať sa na určité situácie a prijímať úspornejšie a rýchlejšie  riešenia. Tieto riešenia vtedy nie sú založené  na podrobnej racionálnej analýze , ale na využití úsporných a intuitívnych vzorov. 

 

 * Článok bol spracovaný ako súčasť projektu 030EU-4/2017– KEGA, ŠPP prvok K-17-024-00 : Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SR

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software