VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Výkon ekonomiky vs. výnos korporátnej dane

Economy performance vs. Corporate tax revenues

 Jana KUŠNÍROVÁ, Juraj VÁLEK

 

Abstrakt

Realizácia daňovej politiky predstavuje praktické využívanie daňových nástrojov k ovplyvňovaniu ekonomických a sociálnych procesov v spoločnosti. Zmeny v daňovej politike majú výrazný dopad na vývoj fiškálnej politiky, ako aj formovanie dôchodkovej a sociálnej politiky. Cieľom príspevku je identifikovať faktory, ktoré majú významný vplyv na vývoj výnosov korporátnej dane v podmienkach Slovenskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky, ako aj kvantifikovať vplyv týchto faktorov na výnos korporátnej dane v oboch ekonomikách.

Kľúčové slová: právnická osoba, výnos korporátnej dane, SR, Nemecko

 

Abstract

 

The implementation of tax policy is a practical use of tax instruments to influence economic and social processes in society. Changes in tax policy have a significant impact on the development of fiscal policy as well as on pension and social policy. The paper is focused on identification of the factors that have a significant impact on the development of corporate tax revenues in the conditions of the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany, as well as to quantify the impact of these factors on corporate tax revenues in both economies.

Key words: Legal Entity, corporate tax revenues, Slovakia, Germany

JEL Classification: H20, H25, H29 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software