VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

   

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno - ekonomickej analýze

Multidimensial evaluation in financial and economic analysis 

 

Sylvia Jenčová - Igor PETRUŠKA - Eva LITAVCOVÁ

 

Abstrakt:

Cieľom príspevku je analýza viacrozmerných štatistických metód. V rámci viacrozmerných štatistických metód je príspevok orientovaný na aplikáciu metódy hlavných komponentov – PCA (Principal Compoments Analysis) a faktorovej analýzy – FA (Factor Analysis). Výskumnú vzorku tvorí 138 nefinančných korporácií (objektov) v odvetví podľa SK NACE. Hodnotiace ukazovatele, ktorými sú pomerové finančné metriky jednotlivých nefinančných korporácií boli skonštruované na základe absolútnych stavových ukazovateľov, ktoré boli získané z Registra účtovných závierok Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: viacrozmerné hodnotenie, metóda hlavných komponentov, faktorová analýza.

Abstract:

The aim of the paper is to evaluate multidimensional statistical methods.  Within multidimensional statistical methods is a contribution from the application of the main components method – PCA (Principal Components Analysis) and Factor Analysis.  The research sample consists of 138 non-financial corporations (objects) in the SK NACE sector.  The rating indicators are the relative financial metrics of individual non-financial corporations.  They were constructed on the basis of the absolute values of indicators obtained from the Registry of Financial Statements of the Slovak Republic for the years 2013-2016.

Key words: Principal Components Analysis, Factor Analysis, Financial Analysis.

JEL Classification: C59, G39

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software