VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch 

 

Ctibor PILCH

 

 Abstrakt

 Súčasná veda o behaviorálnych financiách pozná mnoho odchýlok od racionality  a ich počet pravdepodobne nie je konečný. Niektoré odchýlky sa v podstatnej časti prekrývajú, prípadne môžu byť dôsledkom iných. Pre praktické použitie je možné odchýlky od racionality definovať ako systematické chyby investorov pri zbere, analýze a vyhodnocovaní informácií a následne pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Ide naozaj o systematické chyby, lebo náhodná chyba  nemusí ešte znamenať odchýlku od racionality.

Kľúčové slová

racionálny, stádovitosť, efekt darovania, zadarmo, odchýlka

 JEL Classification: G21, G23

 Abstract

The current science of behavioral finances has many deviations from rationality and their number is probably not the end. Some deviations overlap, or may be the result of others.For practical use, deviations from rationality can be defined as systematic errors by investors in collecting, analyzing and evaluating information, and then in making economic decisions. It's really a systematic error, because a random error does not have to mean a deviation from rationality.

 Keywords

      rational, herd, donation effect, free, deviation 

 

* Článok bol spracovaný ako súčasť projektu 030EU-4/2017– KEGA, ŠPP prvok K-17-024-00 : Výskumom podporovaný rozvoj    finančnej gramotnosti v podmienkach SR

 

 

      

       Celý článok 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software