VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

 Analytical View of Various Cryptocurrencies Development Scenarios

 

Ján VRAVEC

 

Abstrakt

Článok pojednáva o rôznych scenároch vývoja kryptomien, ktoré môžu významným  spôsobom ovplyvniť budúcnosť bankovníctva, finančných trhov a celej svetovej ekonomiky. Pravdepodobnosť rôznych scenárov je rôzna, no nemožno vylúčiť ani prasknutie kryptomenovej bubliny, ani enormný rast hodnoty kryptomien do budúcnosti, ktorý predstavuje tiež jeden z reálnych scenárov. V blízkej budúcnosti môžu kryptomeny dosiahnuť veľký rast hodnoty, ale môžu znamenať aj totálny krach a stratu dôvery na dlhé obdobia. Hodnota kryptomien je vo veľkej miere determinovaná ich popularitou, dôveryhodnosťou a praktickou využiteľnosťou do budúcnosti.

Kľúčové slová: Kryptomeny, budúcnosť kryptomien, scenáre vývoja kryptomien

Abstract

The article discusses various scenarios of cryptocurrencies development, which can significantly affect the future of banking, financial markets and the world economy. The probability of different scenarios is varied, but bubble burst of cryptocurrencies cannot be ruled out, the enormous growth of cryptocurrencies is also one from real scenario to the future. In the near future, cryptocurrencies can achieve great value growth, but they can also mean total failure and loss of confidence over long periods of time. The value of cryptocurrencies is largely determined by their popularity, credibility and practicability for the future.

Key words: Cryptocurrencies, futures of cryptocurrencies, cryptocurrencies development scenarios

JEL Classification: E50, F65

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software