VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

 Martin ŠORF

 

Abstract

Metódy merania Value at Risk využívajú ako vstupy rôzne miery neistoty. Cieľom tohto príspevku je poukázať na charakter rôznych metód a ich obmedzenia a možné riešenia týchto obmedzení. Poukazujeme na skutočnosť, že pre relevantnú interpretáciu výslednej hodnoty Value at Risk je podstatné poznať silné a slabé stránky jednotlivých metód.

Kľúčové slová: Value at Risk, miera neistoty, vlastnosti prístupov Value at Risk

1.        Úvod

Príspevok je zameraný na porovnanie  viacerých metód merania rizika jednotlivými prístupmi v rámci Value at Risk, charakterizujeme ich obmedzenia a identifikujeme eventuálne rozšírenia, ktoré umožňujú čiastočne prekonať niektoré z týchto obmedzení.

2.        Porovnanie prístupov

Každý z troch najrozšírenejších prístupov výpočtu Value at Risk má svoje silné aj slabé stránky. Variančno-kovariančný prístup, s jeho delta-normal a delta-gama modifikáciami, vyžaduje stanovenie správneho predpokladu o rozdelení, ale na druhej strane je jednoducho vypočítateľný v prípade, že sme rozdelenie už správne stanovili. Prístup historickej simulácie nevyžaduje žiadny predpoklad o rozdelení, ale implicitne predpokladá, že historické údaje predstavujú dostatočne reprezentatívnu vzorku pre posúdenie rizika v budúcnosti. Prístup simulácie Monte Carlo dáva najväčšiu flexibilitu pri výbere rozdelenia a zohľadnení subjektívnych rozhodnutí a externých dát, ale je najnáročnejší z hľadiska výpočtu. 

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software