VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

 Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

 

Kornélia BELIČKOVÁ – Zuzana STARÍČKOVÁ          

 

Abstract

The authors of this article set their goal to portray the birth of penetrative Theresian reforms, which had the aim to centralise power and subject forms of social life to single state management. Authors think,, that the enlightened thoughts of Maria Theresa, whose life was driven by motto „Iustitia et Clementia“ cannot forget. It was these thoughts, affected by cameralism, that gave the base to current management of public assets, and so are brought to readers, on the occasion of three hundred years anniversary of Maria Theresa birthday.

Abstrakt

Autorky predkladaného príspevku si dali za cieľ opísať zrod razantných tereziánskych reforiem, ktorých cieľom bolo centralizovať moc a podriadiť formy spoločenského života jednotnej štátnej správe. Autorky zastávajú názor, že na pokrokové myšlienky Márie Terézie, ktoré dali základ dnešnej podobe správy vecí verejných, by sa nemalo zabúdať, a tak ich v ucelenom obraze aj s inovatívnymi reformami jej syna cisára Jozefa II. až po reformy siahajúce ku vzniku samostatnej ČSR prinášajú čitateľom pri príležitosti tristého výročia jej narodenia a pri príležitosti jednostého výročia vzniku samostatnej Československej republiky.

JEL Classification: N00, N01, N13, N43, N83, N93, P16

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software