VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF 

Jana KOVÁČOVÁ – Boris ŠTURC

 

Abstrakt

Finančná kríza z roku 2008 postihla tak rozvinuté, ako aj rozvíjajúce a rozvojové krajiny. Súčasne odhalila potrebu reformovať medzinárodný menový systém a medzinárodných menových inštitúcií. Predstavitelia štátov skupiny G-20 sa snažili reagovať na vzniknutú situáciu na najvyššej politickej úrovni a na summite v novembri 2008 položili základy koordinovanej akcie. Súčasťou je i reforma medzinárodnej finančnej a menovej architektúry, a teda aj Medzinárodného menového fondu. V článku sa zameriavame na strednodobú stratégiu MMF.

Kľúčové slová

Medzinárodný menový fond, MMF, strednodobá stratégia

Abstract

The financial crisis from 2008 hit advanced economies as well as economies of emerging and developing countries. At the same time, it revealed the need to reform the international monetary system and international monetary institutions, too. The representatives of G20 tried to respond to the situation at the highest political level and at the summit in November 2008 laid the foundations for coordinated action. The reform of the international financial and monetary architecture and the International Monetary Fund form part of it. The article focuses on the IMF's medium-term strategy.

Key words

International Monetary Fund, IMF, medium-term strategy

JEL classification

F33, G15 

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software