VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 Informácia pre čitateľov a autorov časopisu

Finančné trhy
 
 
Časopis Finačné trhy vychádzal od roku 2004 ako odborný časopis s mesačnou periodicitou.
 
Od čísla 2 / 2014 tento časopis prešiel do kategórie
 
 
recenzovaných vedeckých časopisov
 
a  vychádza 4 krát ročne. Uverejňuje a bude uverejňovaťoriginálne state a analytické štúdie ekonomického výskumu najmä z oblasti financií, ale i ďalších súčastí ekonomickej teórie. 
Publikujeme príspevky v jazyku slovenskom, českom, anglickom a ruskom.
Rukopis sa odovzdáva v textovom editore 
MS Word 1997-2003  na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.
Najbližšie číslo vyjde v júni 2018. 
 
Pre text príspevku prosíme dodržať:
 •  typ písma Times New Roman 12, riadkovanie 1,5
 • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
 • okraje 2,5 cm
 • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
 • rozsah príspevkov 7 - 10 strán,
 • pri recenziách 2-3 strany, pri informáciách 1-2 strany.
 • príspevky nie sú honorované.
 • všetky príspevky predkladá redakčná rada na posúdenie dvom recenzentom a na základe ich posudkov rozhoduje o prijatí, či neprijatí príspevku.
 • autori zodpovedajú za odbornú a vedeckú úroveň a originalitu príspevkov a sú povinní upraviť príspevok na základe pripomienok recenzentov do podoby, vhodnej na publikovanie.
 • aby mohol byť príspevok uverejnený v júnovom čísle, je potrebné ho doručiť do 5.6.2018

  Vzor spracovania príspevku

  Dôležité upozornenie !

  Aby sme vyšli v ústrety publicistom, ktorí by chceli

tak ako doteraz, publikovať odborné články,

vydávame časopis - občasník For Fin 

  na adrese  www.forfin.sk

ktorý  uverejňuje originálne odborné, teoretické či prakticko-aplikačné články a štúdie autorov, ktorí pracujú v oblasti teórie i praxe finančných trhovna Slovensku i v zahraničí. Rukopis sa odovzdáva v textovom editore MS Word na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.

  Pre text príspevku prosíme dodržať:

 •  typ písma Times New Roman 12
 • riadkovanie jednoduché, prípadne 1,5
 • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
 • okraje 2,5 cm
 • rozsah 4 - 6 strán, prípadne i  viac
 • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
Príspevky nie sú honorované.
 

 Podrobnejšie informácie na stránke www.forfin.sk

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software