VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR.

 

Kornélia Beličková – Zuzana Staríčková

Abstract

The authors of this article set their goal to portray the birth of penetrative Theresian reforms, which had the aim to centralise power and subject forms of social life to single state management. Authors think,, that the enlightened thoughts of Maria Theresa, whose life was driven by motto „Iustitia et Clementia“ cannot forget. It was these thoughts, affected by cameralism, that gave the base to current management of public assets, and so are brought to readers, on the occasion of three hundred years anniversary of Maria Theresa birthday.

Abstrakt

Autorky predkladaného príspevku si dali za cieľ opísať zrod razantných tereziánskych reforiem, ktorých cieľom bolo centralizovať moc a podriadiť formy spoločenského života jednotnej štátnej správe. Autorky zastávajú názor, že na pokrokové myšlienky Márie Terézie, ktoré dali základ dnešnej podobe správy vecí verejných, by sa nemalo zabúdať, a tak ich v ucelenom obraze aj s inovatívnymi reformami jej syna cisára Jozefa II. až po reformy siahajúce ku vzniku samostatnej ČSR prinášajú čitateľom pri príležitosti tristého výročia jej narodenia a pri príležitosti jednostého výročia vzniku samostatnej Československej republiky.

JEL Classification: N00, N01, N13, N43, N83, N93, P16

 

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software