VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Derivátový trh EU – opatrenia na zníženie rizík

Derivatives Market of the EU - Measures to Reduce the Risks

 Viera MALACKÁ, Mária SCHWARZOVÁ

 

Abstrakt

Hlavnou úlohou a podstatou finančných derivátov je riadenie rizika. Okrem derivátov obchodovaných na burzách sa v praxi používajú aj mimoburzové (OTC) deriváty, ktoré sa uzatvárajú priamo medzi obchodníkmi. K základným úlohám krajín G-20 v oblasti finančných derivátov zaraďujeme predovšetkým snahu o maximálnu štandardizáciu OTC derivátov, vyrovnávanie výlučne prostredníctvom centrálnych protistrán a tiež hlásenie všetkých OTC derivátov tzv. archívom obchodných údajov. Článok je zameraný na riziká spojené s derivátmi a súčasnú reguláciu Európskej únie o mimoburzových derivátoch, ktorá má prispieť k zlepšeniu transparentnosti a zníženiu kreditného rizika derivátového trhu.

Kľúčové slová

derivátový trh, mimoburzové deriváty, riziká, regulácia derivátového trhu

Abstract

The main role of financial derivatives is risk management. In addition to derivatives traded on stock exchanges, OTC derivatives are also used in practice. They are concluded directly between traders. The main tasks of the G-20 countries in the field of financial derivatives include, above all, the effort to maximize the standardization of OTC derivatives, countervailing only through central counterparties and also the reporting of all OTC derivatives through the archive of business data. The article focuses on the risks associated with derivatives and the current regulation of the European Union on OTC derivatives to help improve transparency and reduce the credit risk of the derivative market.

Key words

derivative market, over-the-counter derivatives, risks, regulation of the derivative market

JEL Classification

E 41, E 43, G 1, G 2

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software