VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Komplexná  historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorska.

Peter Baláži

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je zhodnotenie osobností dejín financií v Rakúsko-Uhorskej monarchii, ich života, tvorby a činiteľov, ktoré ich ovplyvňovali. Príspevok je rozdelený
do troch častí, kde nosnými časťami sú predovšetkým jednotliví predstavitelia obdobia.. Vybrali sme pre rozsah len najvýznamnejších českých ako aj slovenských predstaviteľov, ktorí do dejín finančných teórií prispeli azda najviac. Je pravdou, že dostupné literárne zdroje sú relatívne vzácne, často krát málo dostupné a nie ucelené, skôr fragmentárne. V záverečnej časti  prinášame v stručnosti heslovitý prínos jednotlivých osobností týchto období.

Kľúčové slová : dejiny, financie, osobnosti, rakúsko-uhorské osobnosti, Rakúsko-Uhorská monarchia

Abstract

The aim of the contribution is to evaluate the personalities of the history of finances in the Austro-Hungarian Empire, their life, the creation and the factors that influenced them. The post is split into three parts, where the main parts are mainly the representatives of the period. We chose for the scope of only the most significant Czech and Slovak representatives, who contributed most to the history of financial theories. It is true that the available literary sources are relatively rare, often shortly available and not comprehensive, rather fragmentary. In the final part we bring in briefly the slogan contribution of individual personalities of these periods.

Keywords : history, finances, personalities, Austro-Hungarian personalities, Austro-Hungarian monarchy

JEL : N01 N13 N40 N43

 

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software