VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 

Financial transaction of the system of national accounts ESA 2010

 

Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

Finančné transakcie sú transakcie s finančnými aktívami  a pasívami medzi rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami, ako aj medzi nimi a nerezidentskými inštitucionálnymi jednotkami. Finančná transakcia medzi inštitucionálnymi jednotkami predstavuje súčasný vznik alebo zánik finančného aktíva a jeho protihodnoty na strane pasív alebo zmena vlastníctva finančného aktíva alebo prevzatie záväzku. V tomto príspevku uvedieme všeobecné charakteristiky finančných transakcií, ktoré predstavujú transakcie s finančnými aktívami  a pasívami medzi rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami, ako aj medzi nimi a nerezidentskými inštitucionálnymi jednotkami v rámci systému národných účtov ESA 2010.

Kľúčové slová: Finančná transakcia, finančné aktíva, oceňovanie, finančný účet

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software