VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančná gramotnosť a racionalita

Financial literacy and rationality

 

Ctibor PILCH

Abstrakt

Finančnú gramotnosť môžeme definovať ako súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Štandard súboru znalostí sa v rôznych krajinách od seba odlišuje. 

Je zrejmé, že finančná gramotnosť zaostáva za rozvojom finančného trhu. Dobrým príkladom je hypotekárna kríza v USA, ktorá bola na počiatku minulej hospodárskej krízy. Práve tu môžeme vidieť príklad absentujúcej finančnej gramotnosti časti obyvateľov.  Žiadatelia o úver si neboli schopní stanoviť náklady na splátky úveru, splátky už existujúcich ako aj nových úverov a v neposlednom prípade riziká, ktoré sú spojené s budúcnosťou, ako je strata zamestnania, prípady choroby a pod.  Na druhej strane však tradičné ekonomické teórie chápu finančné trhy a jeho účastníkov ako racionálnych. Subjekty so svojimi preferenciami prijímajú spoločensky akceptovateľné rozhodnutia, ktoré sú konzistentné s teóriou maximalizácie ich osobného prospechu. Ľudia si závažnosť finančných rozhodnutí uvedomujú a prikladajú im patričnú váhu. Pred vykonaním významných rozhodnutí si zozbierajú potrebné informácie a tie potom istým spôsobom analyzujú. 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software